Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

8843 a3ee 400
5153 4f9d 400
Reposted frommadlenaa madlenaa viainmybetterworld inmybetterworld
8168 1eec 400
0591 5822 400
Reposted fromhagis hagis viainmybetterworld inmybetterworld
8038 ebf2 400
Reposted fromstylte stylte viazzuuoo zzuuoo
0416 0183 400
8441 562b 400
Reposted fromonlyman onlyman viaworthit worthit
9390 fc2a 400
"Last night"
Reposted fromwwannie wwannie viakatastrofo katastrofo
8841 3349 400
Unfortunately I don't know the author, but this photo is amazing
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamarkotna markotna
5860 d7d2 400
Reposted frompiehus piehus viabutterfly-effect butterfly-effect
6257 9f05 400
Reposted frommerkaba merkaba viabutterfly-effect butterfly-effect
4870 552c 400
Reposted frombrumous brumous vianotorious-rookie notorious-rookie
0354 bcb0 400
Reposted fromtfu tfu viadotmariusz dotmariusz

March 15 2018

kiedy umrę kochanie.

kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym

czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny

często myślę o tobie
często pisze do ciebie
głupie listy - w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie

patrząc w płomień kochanie
myślę - co też się stanie
z moim sercem miłości głodnym

a ty nie pozwól przecież
żebym umarła w świecie
który ciemny jest i który chłodny
- Halina Poświatowska
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
1134 a30e 400
Reposted fromkrzysk krzysk vianaturalginger naturalginger
5101 dd76 400
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
7746 e8f0 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl